Privacybeleid

BI-Profile BV gevestigd te Veldhoven aan Dorpstraat 162a, 5504 HM is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

BI-Profile BV
www.bi-profile.nl
info@bi-profile.nl
(040) 234 88 00

Persoonsgegevens die wij verwerken

BI-Profile verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn namen, adressen, telefoonnummers en rekeningnummers. Soms aggregeren of anonimiseren we persoonsgegevens zodat deze niet meer herleidbaar zijn tot personen.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?

Persoonsgegevens kunnen worden onderverdeeld in categorieën. Wij gebruiken NAW en contactgegevens. Dit zijn voornamen, voorletters, achternaam, geslacht, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum. Deze gegevens gebruiken wij voor:

 • Om opgevraagde (gratis) downloads te sturen.
 • Om jouw CV of aanvraag te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan.
 • Om je inschrijving voor onze mailing te verwerken.
 • Om met jou te communiceren door middel van het verzenden van digitale nieuwsbrieven.
 • Om met jou te communiceren over jouw aanvraag voor een kennismakingsgesprek of interesse in een van onze diensten.
 • Om jouw vragen te beantwoorden per e-mail of telefonisch.
 • Onderzoek naar de kwaliteit van de dienstverlening van BI-Profile.
 • Klantenservice

Het verwerken van deze gegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren of aangaan van een overeenkomst of het voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookieverklaring

BI-Profile BV gebruikt cookies van Google Analytics voor websitemetingen. Hiermee wordt alleen gezien welke pagina’s worden bezocht, er worden geen statistieken of gegevens opgeslagen over de bezoeker.

Delen we de gegevens met andere partijen?

BI-Profile BV deelt nooit persoonsgegevens zonder toestemming tenzij dit wettelijk verplicht is. Wij geven de door jou verstrekte gegevens alleen door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten, of aangevraagde diensten. Dit is bijvoorbeeld een postbedrijf dat post inzamelt, vervoert en bezorgt. Deze organisaties krijgen alleen de benodigde gegevens, zoals het adres en eventueel een telefoonnummer of e-mailadres voor het maken van een afspraak.

BI-Profile BV zorgt ervoor dat de gegevensuitwisseling binnen de wettelijke kaders valt. Dit houdt onder andere in dat organisatorisch en technische maatregelen zijn genomen om klanten te kunnen verzekeren dat de privacy gewaarborgd is.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BI-Profile neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bi-profile.nl.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

BI-Profile bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je  persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BI-Profile BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@bi-profile.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jouw is gedaan, vragen wij u een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

BI-Profile wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.